AutoIT利用Shell对象实现带进度条复制

1、利用Shell对象来实现带进度条的文件夹复制 格式: _Dircopy (“目录源”,”目标目录”)

_Dircopy ("\\server1\Share\Software","D:\") 
;把服务器上 \\server1\Share\Software 整个文件夹拷贝到 D:\Download 目录中

Func _DirCopy($SourceDir, $Destdir)
	Local $Shell
	Local $FOF_SIMPLEPROGRESS = 16
	If Not FileExists($Destdir) Then DirCreate($Destdir)
	$Shell = ObjCreate("shell.application")
	$Shell.namespace($Destdir).CopyHere($SourceDir, $FOF_SIMPLEPROGRESS)
EndFunc

2、利用Shell对象来实现带进度条的文件复制 格式: _Filecopy (“文件源”,”目标目录”)

_Filecopy ("\\server1\share\1.txt","D:\Download") 
;把服务器上 \\server1\share\1.txt文件拷贝到 D:\Download 目录中

Func _FileCopy($Sourcefile, $Destdir)
	Local $Shell
	Local $FOF_SIMPLEPROGRESS = 16
	If Not FileExists($Destdir) Then DirCreate($Destdir)
	$Shell = ObjCreate("shell.application")
	$Shell.namespace($Destdir).CopyHere($Sourcefile, $FOF_SIMPLEPROGRESS)
EndFunc

暗暗

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注